fbpx
AYDINLATMA METNİ
 
Veri Sorumlusu : Atako Taşımacılık Denizcilik A.Ş Gümrük Meydanı, Hanri Atat Sokak No:6
Güven İş Hanı No:1 Kat:1 33070 MERSİN / TÜRKİYE
 
Atako Taşımacılık Denizcilik A.Ş (Veri Sorumlusu) olarak aşağıdaki kişisel verileriniz olarak
işlenmekte,saklanmakta ve korunmaktadır;
Bu nedenle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında 
Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak isteriz.
 
1.Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz; bu aydınlatma metninde belirtilen amaç ve kapsamda, fiziki ve elektronik 
ortamlarda toplanan “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade 
etmektedir.Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, 
“bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “kişisel veri işlemenin veri 
sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “kişisel veri 
işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve 
“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
Belirtilen hukuki sebeplerden en az birisinin bulunmaması halinde, kişisel veri işlemeye ilişkin açık 
rızanız sorulacaktır. Açık rızanızın sorulduğu halleri “Açık Rıza Formunda” bulabilirsiniz.
 
2.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz;
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun 
olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda 
temin edilen “Ad-Soyad, İmza, Unvan, Mail adresi ve Telefon Numarası”gibi  kişisel verileriniz Bilgi 
Güvenliği, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin yürütülmesi , Lojistik 
faaliyetlerin yürütülmesi, Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri 
yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ,Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi vb. Süreci kolaylaştıracak 
genel bilgilendirme amacıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-c maddesi uyarınca sözleşmenin ifası 
hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. Bununla birlikte, tarafımıza kişisel verilerinizin 
işlenmesine ilişkin onay vermeniz halinde, söz konusu kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerimizin 
ihtiyaçlarınız ve istekleriniz doğrultusunda özelleştirilebilmesi, ürün ve hizmetler hakkında 
memnuniyetinizin ölçülmesi, istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin 
geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, şirketin ve bağlı şirket ve iştiraklerinin faaliyetleri konusunda 
tanıtım yapılabilmesi ve bilgi verilebilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yapılması, kişiye 
özel kampanya, reklam, promosyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi amaçlarıyla da işlenecektir.
 
3.Kişisel Verilerin Aktarılması:
Kanun ve yukarıda yer alan maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; Kanun tarafından 
öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel 
veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, yurt içine ve 
yurt dışına, hizmet ilişkisi içerisinde olduğumuz iş ortakları ve tedarikçilerimize, Veri 
Sorumlusu iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurum, kuruluş ve kişilere aktarılmaktadır.
 
4.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ
Firmamız isimleri kişisel verilerinizi müşteri temsilcilerimize gönderilen e-mail yolu ile 
ve/veya işbu e-mailde yer alan İstemiyorum linke tıklayarak müşteri bilgilendirme 
servisimizden çıkmadığınız sürece toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle
Atako Taşımacılık Denizcilik A.Ş ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da
kişisel verileriniz toplanabilecektir.
 
5.Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Veri sahibi olarak Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.Maddesi kapsamındaki 
taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e” göre, yazılı ve
ıslak imzalı olarak yukarıda belirtilen veri sorumlusu adresine, elektronik imzalı olarak 
kvkk@atako.com.tr‘ye, varsa daha önce bizimle iletişime geçtiğiniz e-posta adresinizi 
kullanmak suretiyle kvkk@atako.com.tr üzerinden Veri Sorumlusu İrtibat Kişisine veya
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan diğer yöntemlerle 
Şirketimize iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusu, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve tebliğ tarihinden itibaren 
en geç 30 (otuz) gün içinde talebinizi sonuçlandıracaktır.
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz, www.atako.com.tr 
‘de yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına“ göz atabilirsiniz.